امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

فیلسوف ها و هنرمندان از ابتدای تاریخ بر سر زیبایی اختلاف نظر داشته اند به صورتی که افلاطون زیبایی را هماهنگی اجزا با کل می دانست و آن را به دو نوع زیبایی طبیعت و موجودات زنده و زیبایی هندسه، خط و دایره تقسیم می کرد. او معتقد بود که زیبایی طبیعی نسبی است در صورتی که زیبایی هندسی یا آنچه به دست بشر ساخته می شود مطلق است. آنچه در نظریه افلاطون زیبایی هندسی نامیده شده را «لوکور بوزیه» زیبایی مهندسی نامیده است. هگل بر اساس نظریات افلاطون قائل به دو نوع زیبایی طبیعی و هنری بود. از قرن هیجدهم به بعد، مفهوم زیبایی بیشتر جنبه روانشناسی به خود گرفت و در ارتباط با ادارک دیده شد. از آنجایی که عوامل روانی و اجتماعی بر ادراک انسان اثرات مهمی بر جای می گذارند، در احساس او از زیبایی نیز مؤثرند.
ارزش زیبایی شناختی هنگامی قابل ادراک می شود که بتواند خود را به عنوان یک موجود مستقل از ذهن برای ناظر مطرح کرده و ذهن او را به فعالیت وادارد.
جراحیهای ناحیه فک وصورت ازمحدود جراحی هایی است که به طورمستقیم با زیبایی فرد، حس اعتمادبه نفس،کیفیت زندگی مناسب توانایی حضورفرددرجامعه،شادابی روحی و روانی و بطور کلی با ابعادگوناگون زندگی هرفرد چه از نظرظاهری وچه از نظرروانی مرتبط است .

Dr Seyyed Omid Keyhan. All Rights Reserved. ©2021

Search