شکستگی های فک و صورت

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

شایعترین عامل تروما وآسیب به استخوانهای ناحیه فک و صورت تصادفات با وسایل موتوری و نزاع می باشد. شیوع شکستگی های ناحیه فک وصورت درسالهای اخیر افزایش یافته است. مداخله فوری و بازسازی دقیق شکستگی های صورت می تواند مانع آسیب های جدی بعدی، حفظ زیبایی ظاهری بیمار، حفظ عملکرد فک وپیشگیری از درمانهای جراحی پیچیده در آینده گردد.
شایان ذکراست بروز شکستگی های فکی و صورت بویژه درکودکان و در نواحی مفصل فکی و بینی می تواند منجر به نقایص رشدی تکاملی بسیار قابل توجهی گردد.

Dr Seyyed Omid Keyhan. All Rights Reserved. ©2021

Search